شماره سهامداری:

وضعیت:

وضعیت شغلی:


شماره حساب بانکي:
نام:

محل صدور:

استان:

نام خانوادگی:

کد ملی:

شهرستان:

نام پدر:

تاریخ تولد:

تلفن محل کار:

ش شناسنامه:

شماره همراه:

تلفن منزل:

آدرس منزل:

گزارش واریز سود و یا افزایش سرمایه شما مربوط به عملکرد دوره منتهی به سال:
تعدادسهام قبلي سهام متعلقه ازمحل سود تعداد نهایی سهام كل سود سود قابل پرداخت (ریال) سود تبدیل شده به سهام (ریال)


مبلغ پاره سهم سود ده (ریال) سود پاره سهم (ریال) تعهدات طلب شما ازقبل (ریال) مبلغ واریزی (ریال)